Системно програмиране

Системно програмиране

„Системно програмиране“, Код: 4810201, трета степен на професионална квалификация

Наименование на професията и код: „Системен програмист“, Код: 481020

Наименованието на специалността, код и степен на професионална квалификация:

„Системно програмиране“, Код: 4810201, трета степен на професионална квалификация

Срок на обучение: 8 месеца

Общ брой часове: 960 уч.часа

Брой часове по теория: 388 уч.ч.

Брой часове по практика: 572 уч.ч.

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: квалификационен курс

Входящо образователно равнище: за лица, навършили 16 години – завършен клас от средното образование или завършено средно образование

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва:

да знае:

 • архитектурата на съвременните микропроцесорни системи;
 • основните алгоритми и структури от данни;
 • базовото програмно осигуряване;
 • основите на проектирането и програмирането;
 • създаването на информационни модели;
 • принципите на процедурния, обектно – ориентиран и визуален стил на програмиране;
 • принципите на бизнес комуникирането;
 • изискванията за бизнес кореспонденция;
 • правните форми за извършване на стопанска дейност;
 • осъществяването на комуникация на чужд език;
 • предназначението, функциите и начините за безопасна работа на компютърното
 • работно място;
 • архитектурата на компютъра: хардуер, софтуер, структура;
 • операционни системи: същност, видове;
 • основни компоненти на компютъра, входни, изходни и входно-изходни
 • устройства;
 • логическата структура на дисково устройство – файлова система, директории, видове представяне;
 • основните положения на организацията и управлението на компютърните фирми;
 • основите на компютърните мрежи;
 • текстообработващите програми;
 • компютърните конфигурации;
 • документите на компютърните модули и на компютърната система;
 • последователността при асемблиране на КС;
 • приложните компютърни програми;
 • принципите и същността на работа с интернет;
 • изработката на фирмени презентации;
 • видовете мрежови топологии и условията за работа на компютрите в мрежа;
 • функционалните възможности на мрежовите операционни системи като софтуер, който контролира и организира всички дейности в мрежата;
 • елементите, принципите и етапите на дизайна;
 • изискванията при работата с цифрови изображения;
 • настройването на размера и разделителната способност на документ за печат, Web и видео.
 • основните принципи при работа с векторни и растерни изображения;
 • различните версии на системен, приложен и специализиран софтуер;
 • технологията на програмиране и съвременния програмен инструментариум за
 • разработване на софтуер;
 • архитектурата и видове потребителски услуги, предоставяни от глобалната, тестовите и диагностичните програми в Интернет;
 • структурата и последователността на инсталиране на различни операционни системи и драйвери;
 • инсталирането и ползването на антивирусни и архивиращи програми;
 • избирането на подходящ мрежов хардуер и софтуер;
 • особеностите на съвременния системен и приложен софтуер;
 • технологичната последователност за асемблиране на компютърна система и изграждане на компютърна мрежа.

да може:

 • да подготвя информационни проекти на базата на задания за разработване на програмни модули и системи;
 • да създава структурен модел на програмни системи;
 • да разработва алгоритми и модели на данни;
 • да конструира програми чрез изписване на програмен код и ползване на обекти и компоненти;
 • да работи със съвременните визуални средства за проектиране и програмиране;
 • да експериментира с готови програмни решения;
 • осъществяване на кратка комуникация на чужд език;
 • настройване на операционната система Windows: работните елементи и работния плот;
 • профилактика на компютър: използване на System Tools, защита на
 • информацията (архивиране, антивирусни програми, форматиране);
 • работа с технически ръководства на чужд език, брошури и процедури;
 • четене на специализирани текстове на чужд език;
 • осъществяване на мрежови настройки на компютър;
 • използване на компютърни системи;
 • регистриране, класифициране и архивиране на документи;
 • използване по подходящ начин на съвременния системен и приложен софтуер и прилагане на технологиите за изграждането му;
 • прилагане на усвоените теоретични знания в конкретните условия за създаване на програмно осигуряване по задание на клиента;
 • анализиране на реалните условия за работа и съобразно с тях извършване на необходимите трудови дейности;
 • оценяване на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в професията.
 • прилагане на усвоените теоретични знания за създаване на вграден управляващ софтуер по задание на клиента;
 • прилагане на усвоените теоретични знания в конкретните условия на тестване и настройване на вграден управляващ софтуер по задание на клиента;
 • тестване, локализиране и отстраняване на грешки в програмни продукти и
 • системи;
 • прилагане на различни средства, методи и практически подходи при
 • отстраняване на софтуерни и хардуерни дефекти.

УЧЕБЕН ПЛАН № Наименование на модулите

 I Обща задължителна професионална подготовка

 1. Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда
 2. Трудово-правни и икономически знания.
 3. Организация на трудовия процес
 4. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество
 5. Делово общуване, организация на работното време и работното място
 6. Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет ресурси
 7. Чуждоезикова комуникация и професионална терминология

II            Отраслова задължителна професионална подготовка

 1. Операционни системи
 2. Електротехника
 3. Основи на програмирането
 4. Софтуерно тестване

III Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка

 1. Основи на компютърните системи
 2. Приложни програмни системи
 3. Бази данни
 4. Обектно – ориентирано програмиране. Език за програмиране C#
 5. Обектно – ориентирано програмиране. Език за програмиране Java
 6. Визуално програмиране. Език за програмиране ASP.NET MVC
 7. Компютърни мрежи
 8. Проектиране и документиране
 9. Програмиране в WEB

Производствена практика

 1. Windows системна администрация
 2. Linux системна администрация

Ние предлагаме

0%
Обучения с ваучери
0%
Оперативни програми
0%
Валидиране на професии
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Phone: +359 878 165 117
София