Малък и среден бизнес

Малък и среден бизнес

„Малък и среден бизнес“, код 3450501, втора степен на професионална квалификация

Наименование на професията и код: Сътрудник в малък и среден бизнес, код 345050

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Малък и среден бизнес, код 3450501, втора степен на професионална квалификация

Срок на обучението: 5 месеца

Общ брой часове: 660 часа

Брой часове по теория: 305 часа

Брой часове по практика: 355 часа

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: Квалификационен курс

Входящо образователно равнище: лица над 1 б г., завършен клас от средното образование или завършено средно образовани

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

 • Да знае:
 • Дейността на стопанското предприятие;
 • Общата теория на пазарната икономика;
 • Нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност на малките и средни предприятия.
 • Основните въпроси на фирменото право.
 • Видове документи и правната им тежест.
 • Правилата за обработване, сортиране, съхранение на документацията.
 • Процеса на документооборота;
 • Правилата за обработване, сортиране, съхранение на статистическа информация и форми.
 • Счетоводството на малки и средни фирми и данъчното облагане.
 • Финансите на фирмата.
 • Информационните технологии и програмните продукти използвани в икономическата дейност.
 • Основните въпроси на икономиката, организацията и управлението на малка и средна фирма.
 • Видовете техника, с която се работи в предприятието и правилата за работа с нея.
 • Управление на човешките ресурси.
 • Провеждане на маркетингови проучвания и кампании.
 • Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на трудова дейност.
 • Правилата и изискванията свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки.
 • Правила и особености при създаването на професионални контакти.
 • Правила за осъществяване на деловата кореспонденция.
 • Да е придобил умения за:
 • Прилагане на нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност.

Набавяне, обработване и използване на информация.

 • Разчитане на търговски, административни и счетоводните документи.
 • Законосъобразно и правилно водене на документацията.
 • Правилно обработване, сортиране, класиране и съхранение на документацията.
 • Правилно обработване, сортиране и съхранение на статистическата информация и форми.
 • Изготвяне на протоколи, сведения и доклади.
 • Изготвяне на протоколи, сведения и доклади.
 • Изготвяне на финансово-счетоводни справки.
 • Попълване на унифицирани, стандартни форми и документи.
 • Начисляване на социални и здравни осигуровки.
 • Опазване на имуществото на предприятието.
 • Спазване на трудовата и финансовата дисциплина.
 • Работа с офис-техника и ползване на предпазни средства при работа с нея.
 • Работа с персонален компютър.
 • Прилагане на новите програмни продукти, информационни технологии и системи.
 • Организиране на работното време.
 • Организиране на работното място.
 • Поддържа ред и чистота на работното си място.
 • Консултиране и общуване с колеги.
 • Обобщаване, анализиране и оценяване изпълнението на собствената работа.
 • Развитие на предприемачески умения.
 • Придобиване на конкретни професионални умения и техники за разкриване или разширяване на вече съществуващ малък семеен бизнес. По време на обучението участниците научават как:
 • Да изберат оптималната бизнес идея;
 • Да разработят бизнес концепция;
 • Да планират и прогнозират дейността;
 • Да изработят бизнес план;
 • Да избират доставчици;
 • Да оценяват партньорите и клиентите;
 • Да финансират дейността си;
 • Да управляват риска;
 • Да бъдат гъвкави и устойчиви в променлива бизнес среда.

Съдържание: Обучението е ориентирано изцяло към съществуващата стопанска практика. По време на обучението участниците получават нагласа и практическа подготовка за преодоляване на формалните и неформални ограничения за малкия бизнес, както и професионален съвет как да избягват „непреодолимите“ препятствия при стартиране и развитие на избрания от тях бизнес. Базирайки се на индивидуалната оценка за всеки обучаван, той би могъл да получи съвет, в коя област на стопанската дейност би се реализирал най-успешно.

УЧЕБЕН ПЛАН

№ Учебни предмети (модули)

I             Обща задължителна професионална подготовка

 1. Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда
 2. Трудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия процес
 3. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и ‘ предприемачество
 4. Делово общуване, организация на работното време и работното място
 5. Работа с персонален компютър

II Отраслова задължителна професионална подготовка

 1. Обща теория на пазарната икономика
 2. Счетоводство
 3. Фирмено право
 4. Маркетинг

III Специфична професионална подготовка

 1. Икономика и мениджмънт на предприятието
 2. Финанси. Публични и фирмени финанси
 3. Предприемачество и дребен бизнес
 4. Инвестиране и финансиране
 5. Бизнес кореспонденция
 6. Банки и банково дело
 7. Маркетинг

Производствена практика

 1.  Управление на човешки ресурси
 2. Фирмена култура

Ние предлагаме

0%
Обучения с ваучери
0%
Оперативни програми
0%
Валидиране на професии
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Phone: +359 878 165 117
София