Компютърна графика

Компютърна графика

„Компютърна графика“, код 2130601, III степен на професионална квалификация

Наименование на професията и код: Компютърен график, код 213060

Наименованието на специалността, код и степен на професионална квалификация:

Компютърна графика, код 2130601, III степен на професионална квалификация

Срок на обучение: 7 месеца

Общ брой часове: 960 уч. Часа

Брой часове по теория: 354 часа

Брой часове по практика: 606 часа

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: квалификационен курс

Входящо образователно равнище: за лица, навършили 16 години – завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва:

Да знае

 • основните термини в областта на графичният дизайн и предпечатна подготовка
 • векторна и растерна графика,
 • растерни полутонови изображения,
 • текстообработка- предпечат на издания,
 • комбиниращи изображения и текст;
 • принципите на работа в областта графичен дизайн.

За започването на модула е необходимо обучаемите да имат много добра компютърна грамотност, познания за комбиниране на цветовете и графичните форми. В случай, че тези познания липсват, обучението може да започне с модул начална компютърна грамотност.

Да може-

 • да работи в среда на Интернет
 • да работят както с персонален компютър.
 • Да създава векторна и растерна графика,
 • растерни полутонови изображения,
 • текстообработка- предпечат на издания, комбиниращи изображения и текст;
 • да създава цветоотделки,
 • да смесва обекти и линии,
 • да ги подрежда в равнината и един спрямо друг,
 • да борави с тримерни ефекти,
 • да управлява и редактира текст, шрифтове да подготвя проекта си за принтиране и експониране,
 • да използват готови обекти от предишни проекти,
 • да създава фирмено лого, да оптимизира изображенията;
 • да работи с текстови блокове, позиционира на текст, знаци за параграф, табулации.

да създава публикации и да използва готови такива, както и готови формуляри, да работи с текст, да го форматира, създава обекти от текст, импортира текст, разполага текст, текстови блокове и фреймове, да работи с графични и текстови обекти, да използва фреймове, размножава обект, променя цвета и размера на обект,

 • да експортира на обекти в различни формати, принтира и подготвя за принтиране публикации

УЧЕБЕН ПЛАН

№          Наименование на модулите

I            Обща задължителна професионална подготовка

1            Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място

2            Организация на трудовия процес

3            Трудово-правни и икономически знания.

4            Бизнес комуникации

5            Основи на пазарната икономика

II            Отраслова задължителна професионална подготовка

1            Въведение в персоналните компютри.

2            Периферни устройства

3            Операционни системи и приложни програмни продукти

4            Компютърна графика

5            Софтуерни технологии

6            Въведение в интернет

7            Теория на алгоритмите и програмиране

III           Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка

1            PageMaker

2            Quark Xpress

3            CORELDRAW

4            Производствена практика

Б*          Избираеми предмети

1            WEB дизайн

2            Графичен дизайн в рекламата

Ние предлагаме

0%
Обучения с ваучери
0%
Оперативни програми
0%
Валидиране на професии
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Phone: +359 878 165 117
София