Икономическа информатика

Икономическа информатика

„Икономическа информатика“, код 4820101, трета степен на професионална квалификация

Срок на обучение: 6 месеца

Общ брой часове: 962 уч.часа

Брой часове по теория: 381 часа

Брой часове по практика: 581 часа

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: Квалификационен курс

Входящо образователно равнище: за лица, навършили 16 години – завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията „Икономист-информатик“, специалност „Икономическа информатика“ обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • същността на икономическите явления
 • основите на правото и отраслите, които са свързани с професионалното направление
 • основите на вербалната, невербалната и писмена бизнес – кореспонденция
 • спецификата на отчитане имуществото на фирмата (активи и пасиви)
 • спецификата на балансовото обобщаване и счетоводните сметки
 • спецификата на разчетите; финансовите и други разходи
 • да изработва годишни счетоводни отчети
 • да познава и анализира видовете инвестиции и финансиране
 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства на работното място
 • да боравят с операционните системи

 ДА МОЖЕ:

 • да анализира икономическите ресурси и да прави оптимален избор на алтернативи, на търсенето и предлагането
 • да съобразява дейността си с действащото в Република България законодателство
 • да прилага принципите на фирмената култура и лоялност към фирмата
 • правилно да прилага и отчита счетоводните способи
 • да отчита видовете капитал
 • да отчита счетоводно движението на материалните запей и паричните средства, движимите ценности, движението на разходите и приходите
 • да приключва сметките за формиране на финансовия резултат
 • да изготвя годишни и статистически отчети
 • да работи с програмен продукт за автоматизация на счетоводната дейност
 • да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
 • да си служат с приложния софтуер.

УЧЕБЕН ПЛАН

№ Наименование на модулите

I             Обща задължителна професионална подготовка

 1. Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда
 2. Трудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия процес
 3. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество
 4. Делово общуване, организация на работното време и работното място
 5. Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет ресурси
 6.  Чуждоезикова комуникация и професионална терминология

II            Отраслова задължителна професионална подготовка

 1. Обща теория на пазарното стопанство
 2. Основи на правото
 3. Икономика на фирмата
 4. Маркетинг

III           Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка

 1. Счетоводна отчетност
 2. Компютърно счетоводство
 3. Локални мрежи
 4. Банково дело
 5. Интернет и електронна търговия
 6. Функционални приложни програми
 7. Компютърни архитектури и операционни системи
 8. Уеб-дизайн
 9. Компютърна графика и презентация

Г Производствена практика

Б* Избираема професионална подготовка

1. Софтуерна архитектура и дизайн

2. Програмиране с Java

Ние предлагаме

0%
Обучения с ваучери
0%
Оперативни програми
0%
Валидиране на професии
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Phone: +359 878 165 117
София