Електронна търговия

Електронна търговия

„Електронна търговия“, Код: 4820401, трета степен на професионална квалификация

Срок на обучение: 6 месеца

Общ брой часове: 960 уч.часа

Брой часове по теория: 387 часа

Брой часове по практика: 573 часа

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: квалификационен курс

Входящо образователно равнище: за лица, навършили 16 години – завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията „Икономист-информатик“, специалност „Икономическа информатика“ обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • операционни системи: същност, видове;
 • изискванията за бизнес кореспонденция;
 • текстообработващите програми;
 • компютърните конфигурации;
 • основните положения на организацията и управлението на компютърните фирми;
 • принципите на бизнес комуникирането;
 • архитектурата на компютъра: хардуер, софтуер, структура;
 • основни компоненти на компютъра, входни, изходни и входно-изходни устройства;
 • логическата структура на дисково устройство – файлова система, директории, видове представяне;
 • приложните компютърни програми;
 • принципите и същността на работа с интернет;
 • изработката на фирмени презентации;
 • правилата и приложението на текстообработката;
 • видовете мрежови топологии и условията за работа на компютрите в мрежа;
 • различните видове мрежов хардуер;
 • видовете мрежови протоколи;
 • функционалните възможности на мрежовите операционни системи като софтуер, който контролира и организира всички дейности в мрежата;
 • същността на електронното банкиране;
 • елементите, принципите и етапите на дизайна;
 • изискванията при работата с цифрови изображения;
 • настройването на размера и разделителната способност на документ за печат, Web и видео;
 • основните принципи при работа с векторни и растерни изображения;
 • бизнес комуникациите в WEB;
 • основите на електронния бизнес;
 • електронната търговия;
 • инфраструктурата на електронния бизнес;
 • основните изисквания на деловата кореспонденция.

ДА МОЖЕ:

 • настройва операционната система Windows: работните елементи и работния плот;
 • копиране на файлове;
 • профилактика на компютър: използване на System Tools, защита на информацията( архивиране, антивирусни програми, форматиране);
 • работи с технически ръководства на чужд език, брошури и процедури; чете на специализирани текстове на чужд език;
 • конфигурира на BIOS;
 • инсталира и конфигуриране на ОС;
 • осъществява на мрежови настройки на компютър;
 • използва на компютърни системи;
 • регистрира, класифицира и архивира на документи;
 • използва на съвременна офис техника;
 • обработва текстове с текстообработващи програми;
 • осъществява бизнес комуникации в WEB;
 • осъществява електронна търговия;
 • води делова кореспонденция;
 • да си служат с приложния софтуер.

УЧЕБЕН ПЛАН

Наименование на модулите

I             Обща задължителна професионална подготовка

 1. Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната ‘ среда
 2.  Трудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия ’ процес
 3. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и ‘ предприемачество
 4. Делово общуване, организация на работното време и работното място Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет ресурси
 5. Чуждоезикова комуникация и професионална терминология

II            Отраслова задължителна професионална подготовка

 1. Бизнес комуникации
 2. Бази данни
 3. Интернет и уеб-технологии
 4. Маркетинг
 5. Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка
 6. Икономика на търговията
 7. Статистика
 8. Организация и техника на търговските плащания
 9. Счетоводство на предприятието
 10. Програмиране
 11. Интернет и електронна търговия
 12. Мениджмънт
 13. Маркетинг
 14. Производствена практика
 15. Избираема професионална подготовка
 16. Фирмено право
 17. Финанси. Публични и фирмени финанси

 

Ние предлагаме

0%
Обучения с ваучери
0%
Оперативни програми
0%
Валидиране на професии
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Phone: +359 878 165 117
София