Бизнес-услуги

Бизнес-услуги

Бизнес-услуги, код: 3450401, втора степен на професионална квалификация

Срок на обучение: 5 месеца

Общ брой часове: 660 уч.часа

Брой часове по теория: 330 часа

Брой часове по практика: 330 часа

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: квалификационен курс

Входящо образователно равнище: лица над 1 б г., завършен кпас от средното образование или завършено средно образование

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията и специалността „Сътрудник в бизнес-услуги”, обучаваният трябва:

Да знае:

 • фирмена култура;
 • човешки ресурси;
 • психология и етика;
 • Българските държавни стандарти (БДС) в областта на деловата кореспонденция и документооборота;
 • йерархична структура на фирмата и нива на съподчиненост на персонала;
 • трудово право;
 • бизнес-комуникации;
 • системи за архивиране;
 • текстообработващи програми;
 • програми тип „Електронна таблица”;
 • електронна поща;
 • възможностите на Интернет.

Да може:

 • работа в екип;
 • инструктиране на персонала;
 • координиране на връзките между отделните звена;
 • вземане на решение;
 • изработване на план-графици;
 • извършване на оперативна административна дейност;
 • работа с офис-техника – компютър, съобщителна и звукозаписваща;
 • работа с компютърни мрежи;
 • работа с картотеки, дневници и документи;
 • работа с автоматизирани информационни системи;
 • работа със системи за вътрешна комуникация и контрол.

Входящо образователно равнище: След завършен клас от средното образование или завършено средно образование.

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение – кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията „ Сътрудник в бизнес-услуги“, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна

Учебният план и програма за обучение по професия „Сътрудник в бизнес- услуги“ по рамкова програма „Б“ за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация, са разработени на основание чл. 10, ал.З., т.1, чл.11 и чл.12 от ЗПОО и е в съответствие с изискванията на Наредба №12 от 12.12. 2006 г. на МОН за придобиване на квалификация по професия „Бизнес-услуги“, издадена от МОН и обнародвана в ДВ. бр. 10 от 06.02.2004 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

№ Учебни предмети (модули)

I Обща задължителна професионална подготовка

1            Здравословни и безопасни условия на труд

2            Макроикономика

3            Основи на правото

4            Обща теория на статистиката

5            Бизнес комуникации

II            Отраслова задължителна професионална подготовка

1            Икономика на предприятието

2            Статистика на предприятието

3            Фирмено право

4            Финанси

5            Финансов и данъчен контрол

6            Банки и банково дело

7            Специализиран английски език

8            Маркетинг

III           Специфична за професията професионална подготовка

Обща теория на счетоводната отчетност

Счетоводни стандарти

Търговско счетоводство

Банково счетоводство

Отчитане на външнотърговски сделки

 

Производствена практика

 •  Избираема професионална подготовка
 • Застрахователно и осигурително счетоводство
 • Специфика на работа с персонален компютър

 Общ брой часове: 660

Ние предлагаме

0%
Обучения с ваучери
0%
Оперативни програми
0%
Валидиране на професии
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Phone: +359 878 165 117
София