Административно обслужване

Административно обслужване

„Административно обслужване“, Код: 3460201, степен на ПК: втора

Наименование на професията: Офис-секретар, код: 346020

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:

‘Административно обслужване“, Код: 3460201, степен на ПК: втора

Срок на обучението: 5 месеца

Общ брой часове: 660 часа

Брой часове по теория: 309 часа

Брой часове по практика:351 часа

Форма на обучение: Дневна

Организационна форма: Квалификационен курс

Входящо образователно равнище: лица над 16 г., завършен клас от средното образование или завършено средно образование

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

 • Да знае:

А/ Организация на административната дейност

 • Техническо и организационно подпомагане дейността на ръководителя и в офиса;
 • Въвеждане на ежедневни офис-приоритети и задължения.

Б/ Професионални знания за:

 • Работа с компютър по две кодови таблици – БДС и Qwerty. Да притежава професионална квалификация – 11-ра степен (260 – 330 удара в минута);
 • Да знае и си служи професионално със стенография, 11-ра професионална степен (80 – 89 думи в минута);
 • Да познава и използва кореспондентските информационни технологии за работа с документи – да съставя серийни писма, етикети, прикове, да прави бланки, формуляри, факсове на институцията;

– Да знае изискванията на ЕДСК за работа с входяща, изходяща документация и с деловодните книги;

 • За съставяне на делова кореспонденция на български, за оформяне на вътрешно-фирмената документация по български и западни стандарти;
 • За съставяне на протоколи от заседания;
 • За бизнес комуникации на български и чужд език с потенциални клиенти и посетители в офиса;
 • За деловодство и архив;
 • За фирмена структура и фирмена култура;
 • За Етика, Психология и Логика;
 • За Основи на правото;
 • За икономика и счетоводна отчетност; Финансово приключване на мероприятия, фактуриране и контрол върху изрядността на плащанията; Изготвяне на справки – текущи, окончателни; изготвяне на предложения, възражения, искания, рекламации др.;
 • Да познава и работи със софтуер за създаване и поддържа-не на база данни, презентации, електронна поща и извличане на информация от Интернет;
 • За офериране, контакти и ангажиране на външни доставчици на услуги; надзор върху качеството на предоставяните услуги;
 • За Офис и съобщителна техника;
 • Организация на работата в офиса;
 • Осъществяване връзки между клиентите и различните категории персонал на фирмата;
 • Лична и колективна безопасност на труда и офиса; съвременни системи за охрана, свързани със сигурността на фирмата и фирмения персонал;
 • Познаване и ползване на лични предпазни средства; здравословни и безопасни условия на труд при извършване на дейността – здравно- хигиенни, противопожарни и др., свързани с дейността на фирмата, норми на безопасност.
 • Да е придобил умения за:

А/ Организация и стил на работа в офиса:

 • Извършване на оперативна и административна дейност;
 • Да реализира проектите докрай; да спазва сроковете;
 • Координация между главния офис и клоновете (и обратно);

Б/ Умения за общуване и поддържане на контакти с партньори и

клиенти на фирмата:

 • Да влияе на хората и постига резултати;
 • Добри комуникативни умения и способности за работа в екип; телефонен и e-mail етикет;

В/ Разговори с чуждестранни партньори:

•    Добра разговорна и преводна дейност от и на чужд език.

Г/ Умения за работа с техника:

 • Безопасна и компетентна работа с офис техника – информационна, пишеща, записваща, съобщителна, копирна, спомагателна и др.;
 • Работа с текстообработка, база данни, Интернет, електронна поща, факс.

Д/ Други умения:

 • Поддържане естетика, ред и чистота на работното място и офиса;
 • Издръжливост към големи натоварвания и работа с ненормиран работен ден;
 • Умения за работа в условия на стрес и остър дефицит от време;
 • Безопасна работа с материали, инструменти и машини.

УЧЕБЕН ПЛАН

Наименование на учебните предмети

I Обща професионална подготовка

 1. Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда
 2. Фирмено счетоводство
 3. Бизнес информационни системи
 4. Финанси на фирмата
 5. Обща теория на пазарната икономика

II Отраслова задължителна професионална подготовка

 1. Бизнес комуникации
 2. Маркетинг
 3. Мениджмънт
 4. Управление на човешки ресурси
 5. Фирмена култура

III Специфична за професията професионална подготовка

 1. Икономика, организация и управление на предприятието
 2. Функции, задачи и отговорности на бизнес-секретаря
 3. Документационна система
 4. Обща, търговска и стопанска кореспонденция
 5. Работа с персонален компютър
 6. Бизнес етикет и делово общуване
 7. Стенография

Избираема професионална подготовка

 1. Фирмено право
 2. Трудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия процес

 

Ние предлагаме

0%
Обучения с ваучери
0%
Оперативни програми
0%
Валидиране на професии
0%

StartUp Your Future: Learn with us, Invest in Yourself

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Phone: +359 878 165 117
София