Информация в помощ на заети лица (на трудов договор), желаещи да участват в обучения по проект за субсидирано обучение „Ваучери за заети лица“

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

С проекта се предоставя възможност на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност. Безвъзмездното финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) е в размер на 85% от стойността на ваучера, като останалите 15% се доплащат от обучаваното лице. Стойностите на ваучерите са както следва:

Вид обучение Продължителност Номинална стойност на ваучера Финансиране от ОП РЧР– 85% Финансиране от лицето – 15%
Професионална,квалификация за първа степен 300 уч. ч. 600,00 лв. 510,00 лв. 90,00 лв.
Професионална квалификация за втора степен 660 уч. ч. 1200,00 лв. 1020,00 лв. 180,00 лв.
Професионална квалификация за трета степен 960 уч. ч. 1800,00 лв. 1530,00 лв 270,00 лв.
Професионална квалификация за част от професия по първа квалификационна степен 200 уч. ч. 400,00 лв. 340,00 лв. 60,00 лв.
Професионална квалификация за част от професия по втора квалификационна степен 300 уч. ч. 600,00 лв. 510,00 лв. 90,00 лв.
Професионална квалификация за част от професия по трета квалификационна степен 600 уч. ч. 1125,00 лв. 956,25 лв. 168,75,лв.
Ключова компетентност 2 Чужди езици 300 уч. ч. 700,00 лв. 595,00 лв. 105,00 лв.
Ключова компетентност 4 Дигитална компетентност 45 уч. ч. 250,00 лв. 212,50 лв. 37,50 лв.

ВАЖНО: По настоящата процедура не се допускат кандидати придобили степен от висшето образование.

НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА

Заявлението се подава или по електронен път или на хартия – лично в ДБТ (и за двата вида прием само в работни дни, между 8.30ч. и 17.00 ч.). Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето:

  • копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
  • копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

След приключване на процеса на проверка за съответствие на подадените заявления с правилата на проекта, ДБТ уведомява одобрените и неодобрените кандидати по начин, посочен от тях в заявлението.

Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването се явяват лично в ДБТ за издаване на уведомление за избор на ДОб за включване в обучение.

Лицата могат да избират обучаваща институция от посочения на електронната страница на Агенция по заетостта Списък с доставчици на обучение, които ще предоставят професионално обучение и обучение по ключови компетентности на лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

На лицата се предоставят поименни ваучери за включване в курсове за придобиване на професионална квалификация и/или ключови умения, в зависимост от посоченото в заявлението желание.

Приносителите на ваучери задължително сключват договор за обучение с избрания от тях Доставчик.

СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

До изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Phone: +359 878 165 117
София